Piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., 9. ja 12. klassi õpilased ning kutsekeskhariduse lõpukursuse õppijad. Kirjast leiate juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks kontaktõppel, uuendatud juhised lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks ning infot lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele jagatavate kiirtestide kohta.

  • Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse. Pärast otsuse kinnitamist avaldatakse korraldus ja seletuskiri veebilehel www.kriis.ee.
  • Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.
  • Riigieksamite korraldamisel tuleb jätkuvalt arvestada Haridus- ja Noorteameti juhistega.

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on soovitatav viia lapsi vaid vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb jätkuvalt võimaldada lasteaias või -hoius käimine.
Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal.

Üld-, kutse- ja kõrgharidus
Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4., 9. ja 12. klassi ning kutsekeskhariduse viimase kursuse õppijad.
Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.
Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.
Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.
Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.
Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud järgmistel tingimustel:

  • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
  • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidust ja – tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

  • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
  • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
  • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.
Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.

Põhikooli lõpueksamid

Juhime tähelepanu, et eksamite läbiviimisel tuleb järgida kehtivaid

tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Kui ka põhikooli lõpueksamite ajal
kehtib maski kandmise kohustus, tuleb koolil tagada, et eksamite
korraldajad ja eksaminandid kannaksid maske. Eksaminandil on lubatud
kasutada oma maski, kuid selle puudumisel peab talle maski tagama kool.

Reisilt naasmine

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu
vajaduseta mitte reisida. Tulles riigist, mida ei ole
välisministeeriumi veebilehel  madalama riskiga riikide hulgas
nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või
tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti.
Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli või lasteaeda võib
naasta pärast teist negatiivset testitulemust. Riike, kust naastes ei
pea jääma isolatsiooni, on praegu vaid üksikuid.

https://www.hm.ee/et/uudised/harjumaal-ja-ida-virumaal-taastub-kontaktope-leevenevad-piirangud-huvitegevusele

Maski tuleb kanda õigesti. Selleks saadetud juhend:
Maski kandmise juures on oluline teada, kuidas mask toimib. Seda teadmist jagada koolipersonali ja ka õpilastega.
Klipid on leitavad Tallinna lehelt:
https://www.tallinn.ee/Koroona-tokestamine

Sellised need on:
1) Õppevideo “Kuidas kasutada kaitsemaski õigesti”
https://www.youtube.com/watch?v=SpJRRHtoMWc&feature=emb_title

keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus,

täienduskoolitus ja -õpe.

Haigestunud õpilasest palun vanematel kindlasti teavitada klassijuhatajat võimalikult kiiresti.

Arvuteid on vanemate allkirja vastu võimalik koolist laenutada esmaspäeval, eelnevalt kokku leppides meili kaudu nommepk@nommepk.tln.edu.ee või tel 6723 933

Head paremat aastat!

Püsige terved!

Rohkem infot

[1] https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf

[2]https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.10_distantsoppe_korraldamise_juhis.pdf

[3] https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv

[4] https://www.hm.ee/et/koroona

[5] https://harno.ee/et/distantsope

[6] https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

[7] https://www.kriis.ee/et

Kommentaarid puuduvad.

Jäta kommentaar